Dokumenty do pobrania

Wymagana dokumentacja

Aby pobrać dokument kliknij w nazwę dokumentu
 1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem: 
  a. Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne 
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:
  a. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa – w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny -Formularz Wniosku-)
  załącznik ODO1 – wzór
  załącznik ODO2 – wzór
  b. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
  c. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej
 3. Wzór umowy dotacji
  a. Załącznik nr 7 – Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
  b. Załącznik nr 8 – Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
 4. Wzór umowy pożyczki
  a. Załącznik nr 9 – Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
  b. Załącznik nr 10 – Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
 5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki
 6. Wniosek o płatność z załącznikami – wspólny dla umowy dotacji i pożyczki
  a. Zestawienie dowodów księgowych;
  b. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia;